งานกีฬาสีเชื่อมสัมพันธ์ ประจำปี 2556วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2557  

บริษัท วินบริดจ์ จำกัด และกลุ่มบริษัท LLNK-WB  ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2556 ขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556 เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดี และเสริมสร้างความสามัคคีกันภายในองค์กร  ขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจในการสรรค์สร้างกิจกรรมดีๆ