รับสมัคร ช่างเทคนิค หลายอัตราวันที่ : 19 มีนาคม 2557  

1. วุติ : ปวช.-ปวส.
2. สาขา : สาขาช่างไฟฟ้า/สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ( ไฟฟ้ากำลัง,อิเล็กทรอนิกส์,โทรคมนาคม,แมคคาทรอนิกส์,เทคนิคคอมพิวเตอร์ ), สาขาเครื่องกล,สาขาการติดตั้งและซ่อมบำรุง,สาขาช่างเทคนิคการผลิต,สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง,สาขาช่างยนต์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. รายได้ดี+มีสวัสดิการ+เบี้ยขยัน