งานขายพร้อมติดตั้ง ชุด Dynamic UPS ขนาด 400kVA 2 ชุด อาคาร Power House

โครงการ :
งานขายพร้อมติดตั้ง ชุด Dynamic UPS ขนาด 400kVA 2 ชุด อาคาร Power House
สถานที่ :
ท่าอากาศยานดอนเมือง
ปีที่แล้วเสร็จ :
2556