งานดูแลรักษาและซ่อมบำรุงชุด Dynamic UPS

โครงการ :
งานดูแลรักษาและซ่อมบำรุงชุด Dynamic UPS
สถานที่ :
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ปีที่แล้วเสร็จ :
2556