งานขายพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 500kVA พร้อมโรงคลุม

โครงการ :
งานขายพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 500kVA พร้อมโรงคลุม
สถานที่ :
ณ อาคารผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่แล้วเสร็จ :
2557