งานติดตั้งชุด Dynamic UPS ขนาด 250kVA จำนวน 1 เครื่อง

โครงการ :
งานติดตั้งชุด Dynamic UPS ขนาด 250kVA จำนวน 1 เครื่อง
สถานที่ :
อาคารปฏิบัติการและระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ปีที่แล้วเสร็จ :
2557