งานดูแลรักษา Dynamic UPS 400kVA จำนวน 2 ชุด ณ อาคาร Power House

โครงการ :
งานดูแลรักษา Dynamic UPS 400kVA จำนวน 2 ชุด ณ อาคาร Power House
สถานที่ :
ท่าอากาศยานดอนเมือง
ปีที่แล้วเสร็จ :
2557