งานดูแลรักษาและซ่อมบำรุงชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

โครงการ :
งานดูแลรักษาและซ่อมบำรุงชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
สถานที่ :
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ปีที่แล้วเสร็จ :
2556