งานควบคุม ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า อาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบิน

โครงการ :
งานควบคุม ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า อาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบิน
สถานที่ :
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ปีที่แล้วเสร็จ :
2557