Corporate News

รับสมัคร ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า (พนักงานประจำ) จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ เพศ ชาย อายุ 25-35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี  สาขา ไฟฟ้ากำลัง ประสบการณ์ 0-2 ปี ในสายงานควบคุมงานโครงการด้านการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ประเภทรถยนต์ มีใบประกอบวิชาชีพ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้   หน้าที่รับผิดชอบ ควบคุมโครงการให้งานได้คุณภาพและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด วางแผนงาน งบประมาณ อุปกรณ์และทีมผู้รับเหมา ติดต่อ ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ประชุม รายงานความคืบหน้าของโครงการ ...

รับสมัคร ตำแหน่ง ช่างเทคนิค (พนักงานประจำ) จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติ เพศ ชาย อายุ 21-35 ปี วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขา ไฟฟ้า,ช่างยนต์ ประสบการณ์ 0-2 ปี ในสายงาน สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ประเภทรถยนต์   หน้าที่รับผิดชอบ ติดตั้ง ประกอบ ตรวจแก้ไข ดัดแปลง ทดสอบและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซ่อมและดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับงานไฟฟ้าและเครื่องยนต์ ส่งมอบงานให้กับลูกค้า ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ติดต่อคุณ...

อบรมการดับเพลิงเบื้องต้น และซ้อมการอพยพการหนีไฟ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ณ โรงงาน วินบริดจ์     ...